Rječnik starih izraza

Zahvaljujemo Slavici Drakulić (r. Herceg) na ideji i realizaciji ovog riječnika.

Pomogli u prikupljanju:

Marko Herceg, Mihaela Herceg (Milica), Milan Herceg (Mićko), Mirica Herceg, Baka Anka Herceg (Crnković), Baka Anka Lovreković, Ante Lovreković, Stjepan Lovreković, Marica Lovreković, Luka Lovreković, Ana Marjanović (Jandrina)


A

ačiti se                                    prenemagati se

aljkav                                      nespretan, površan

ajdedec                                   otišao u ajdedec, ništa ne raditi, provoditi se

armati se                                češati se

avia                                         otići

anjza                                       zločest, živahan

andžarina                              nožina, veliki nož

aldamaš                                 završetak gradnje kuće

avlija                                      dvorište

ajkara                                     divljakuša, slobodna ponašanja

ametomce                             očigledno, naočigled

alaliti                                      prepustiti nešto

amper                                     kanta (cinjata)

ajdamak                                 komad drveta

aražna                                    starudija


B

Beslevačti                              pričati gluposti

Bunišće                                  smeće

Bunišćara                              lopatica za smeće

Bekat                                      kakat, vršiti veliku nuždu

blenuti (blen’ti)                    buljiti

budžak                                   ćošak, kut

beskara                                  bezbrižno, bez grižnje savjesti

batrljat                                   hodati trapavo, klempavo

basamage                              velike stvari, predmeti, prepreke

bordat                                    nešto tražiti, prevrtati

blječka                                   voda u nečemu

barkat                                    dirati, pipkati

balendrat                              pričati bez veze

barnit                                     piknuti, dodirnuti

benger                                    malo sutra, nikada

bojdžija                                  onaj koji se voli tući

bota                                        kvrga, kugla

babrká                                   čačka, dira (npr. žar u peći)

benjava                                  lijenčina

bručke                                   stidne dlačice


C

cun’ti                                       dati

canjkat’                                   tražiti (da dobiješ)

cunjat’                                     tražiti (da nađeš)

culo                                         zavežljaj

ceburat                                   mokriti (pišati)

cependije                               koješta

cergat’ se                                prepirati


Č

Čviljak                                    prišt

Čeljade                                   osoba

čalabrknit’                             pojesti na brzinu

čamaga                                  mršav ko mršavo kljuse

čačak                                      led, smrznut i hrapav

čismen                                   uredan

čopist                                      noge (gole)

čapat’                                      trgati, lomiti rukama

čepuljka                                 razčupane cure

čušlja                                      tak


Ć

Ćeno                                       pas

Ćepca                                     mala kapica

Ćamkati                                 mljackati

ćazgat’                                    gaziti po blatu


D

divan’ti                                    razgovarati

degendžit’                               protezati se lijeno

drkljat’                                     nositi (više kao vući)

dranjčit’                                   traženje nečega od nekoga (uporno)

deletnik                                  radni dan

drmit’                                      čekati, stajati

dunder                                    jako visoko (popeti gdje je opasno)

durat’                                      trpiti, izdržati

deran (deranda)                   mangup, klipan

druščić                                    prečka u kokošinjcu na kojoj sjede kokoši


Džavrk                                    čvor, nešto zapetljano


Đ

Đikati                                      skakati, poskakivati

Điđa                                        ogrlica

đuveg’ja                                  dečko, muž

đoklak                                     bljuzgavica


E

ejaaaaa!                                 zaustavljanje konja

erlav                                       grbav


F

Fela                                        vrsta

frnjiti se                                ljutiti se, mrštiti se

fršlog                                      sanduk za žito


G

Grotulja                                   licitarski kolač u obliku krunice

Ganjak                                    hodnik s vanjske strane kuće

Gerdan                                   ogrlica

Gali                                         godi, paše, osvježava

Gilta                                        paše (veličinom)

Galane                                    ima dosta

Gerz                                        gazda, muž


H


I

iskentrat’ se                            dovući se, izvući od nekud

iščvaljat’ se                             jako zinuti, smijati se

incljiva                                    neda k sebi

iskuzolj’ti                                izvući nešto od nekog, dobiti

ispakuje                                  traži, dosađuje


J

Jarača                                    lokva, barica

Jeza                                        strah, drhtavica

Jender                                   jarak, dubina


K

Krnjki                                      svinje

Krumpjer                                krumpir

Kubertus                                 mantil

kelebar’ti se                            smijati se glasno, bez veze

kastron                                   rajngla

kljačkati                                  mješati

krnti                                        pasti od nekud

klemežna                               lijenčina

kapac                                      mjehur, plik

kiridžijat’, kir’ti                     udarati nogom

kolijer                                     kragna

kerefeke                                 izvoditi glupe radnje

klafurak                                 otpilak drveta

koprc                                      malen, sitan ali dinamitan

krndijat’                                 lupati, razbijati, rušiti

kondrljat’                               lupati, razbijati, rušiti

kadar                                      sposoban nešto učiniti

kurtalisat                               ostaviti se nečeg, prestati sa nečim

kravljača/kraljača                jednoručna kanta za mlijeko u koju se muzu krave


L

laloke (lale)                            usta (objesio usta jer je ljut)

liknit                                        pasti sa nečeg, ili udariti nekog

lajs (otiš’o u lajs)                   otišao u švrljanje

larmat’                                    vikati, galamiti

laprdati                                   pričati bez veze

lafra                                         maska

lupetki                                     sitni komadi nečega

lajmara                                   ogovaruša

lomazgača                              pogrdan izraz za neskladnu, uglavnom krupnu ženu


LJ

ljopnit’                                     sjesti (nespretno)


M

Mastrak                                  raditi nešto grubo, nespretno

majar’ca                                  kuharica, domaćica

mandalo                                 zatvarač za drvena vrata kuće

mirakule                                 nepotrebne i potrebne stvari

mrtouz’ce                                zavezano čvrsto u čvor (teško za raspetljati)

mijur                                       mjehur

masirača                                tikva

mamolja                                 žvače

mikljat’                                   nositi (nešto teško)

mam                                       odmah

mišćaflin                                lopatica za smeće


N

navancati se                           namjeriti se na nekog

nakast                                     doći baš samo za nešto (ne usput)

natandrljit’                             staviti nešto tako da samo što nije palo

našukljat’                                puno nasuti (bez potrebe)

nakarade                                nepotrebne stvari (nered)

nažburlat’                               puno naliti

nesklavurno                          neskladno, nešto neuredno

nalavatat’                               brzo narezati, krupno

natentat’                                 nagovoriti

našolj’ti se                              namrštiti

na kukalj                                zavezati na jedan kraj

naramat’                                vući se k’o „krepan konj“

nameč’jo se                            namjerio se

navran’jo se                           navalio

navro                                      navalio

natršće                                   natašte

napeserti                                naciljati

naštucat                                 nagađati

naizbrekce                             ljutito, otresito

nakozila se                             kada se krave “bodu” rogovima, prije toga nakrenu glavu

natršće                                   natašte, na prazan želudac


NJ


O

obordat                                  na silu otvoriti, provaliti

Ožek                                       željezni razgrtač za žar u peći

Otučak                                    jezgra klipa kukuruza (za koje se drži zrnje)

Otrnjak                                    kuhinjska krpa

Otkraviti                                  otopiti, odmrznuti

Otorbečiti                                objesiti, odmaknuti

Obundan                                debelo obučen

opandrč’ti                                žestoko udariti

ošajdar’ti                                 žestoko udariti

oklamci (oklamki)                 otpaci, ostaci

opundžat’                                obrati do kraja

obavitnja                                 okuka, krivina, zavoj

opraviti                                    poslati

oznažiti                                   ostrugati (npr. cipele od blata)

ogulj’ne                                   oguljena kora voća i povrća

omače                                      trganci (tjesto zaliveno mlijekom)


P

pizdopalj                                 puno nečeg sitnog

profrakač’ti                             jako prorezati

prd’ti s vodom                       pričati gluposti

prokletac                                pohlepan

prnje                                       stare krpe, stara roba

pandrcat                                zadirkivati

peleše                                     rasčupana kosa

peglja                                      glačalo

prnjavo                                   poderano

praljak                                    spužva za suđe

prleka                                     nerazumljivo govori

palavorda                               pohlepan, sve sam pojede

prcmoljak                               nešto maleno

prdač’na                                 nešto šaljivo, smiješno

potpjepat’                               lijeno se povlačiti, s jednog mjesta na drugo

plentrav                                  nespretan

prtljav                                     nespretan

plajt                                         plahta

ponjava                                   grubo tkani prekrivač za krevet

prokaradat                              pospremiti nered

pužvati se                               penjati se (npr. na drvo)

prkno                                      stražnjica

polek                                       svjedok

poab’ti                                     uništiti do pola (npr. pojesti jabuku do pola)

prnj’ti se                                 ljutiti se, mrštiti

polebuš’ti se                           potrpati se, pokriti

pošljica                                   bolest, epidemija (npr. gripa, viroza)

puljnit’                                    malo uliti, politi, proliti

polebuš                                   potrpuške, naopačke

pender’ti se                             penjati se

paraklisan                              nemiran dečko

potleuš’ca                               mala trošna kućica

pustoklisnica                          pustolov

pundžati                                 pobrati, sve sebi uzeti

pljeznit’                                   puzati, plaziti

prljak                                       prečka na ljestvama

parađikat’ se                           ritati se (kad je konj nemiran)

pregrm’ti                                 izdržati, predurati nešto

pengat’                                     krpiti, šiti

povodanj                                 poplava

piždrit’                                     napadno gledati u nekog

palocja                                     preprodavač

pritajtarti                                pristaviti da se nešto brzo kuha, peče

plat’ca                                     drveni prijelaz preko potoka

poguzja                                   pohlepan za hranu

patljika                                    traka

posnap’ti                                 napasti, dosađivati

prekuvjesti                             prebaciti, objesiti

prnjak                                     komad odjeće

prcman                                   kramar

perušati                                  skidati sa klipa kukuruza komušinu

pjen’ce                                   kvasac/germa u prahu ili kocki


R

Rudnjak                                  pletena poljoprivredna košara

Rubne                                     veš, rublje

Roklja                                      suknja

rkanja, rke                             nered

rustina                                    veliki komad nečega

rabajza                                   harambaša, onaj koji se voli tući

rovojsina                                ono što svinja izruje

rajnik                                       rajngla

rundlava                                 raščupana

razglabat’                                naširoko pričati o nečemu

razždralj’ti                              jako pojačati radio

rpa                                           hrpa

rakolji se                                 smije se, veseli

rugabet                                   ruglo

rabatlin                                   gredica, rub

rovićati                                    kopati kanale, rovove (npr. za saditi krompir)

rnda                                         nešto lupa

rk (rganj)                                tikvica za piti vodu


S

stelušat’                                  počupati, baciti na pod

smandrljat’                            počupati, baciti na pod

snimat’                                   nešto skidati

skorup                                    vrhnje

seć’ja                                       ležaj

smlata                                     šlampava, površna

spiskat’                                   sve potrošiti

spalamutit’                            preveslati nekog, prevariti

skrndijat’                               srušiti nešto

skondrljat’                             srušiti nešto

sapa                                        para kod kuhanja

sprljuštit’                               sprčkati nešto na brzinu

skušuljano                            zgužvano

smoljušav’la                         uvela

skanjerat’                              oklijevati

stroža                                    podmetač za spavanje na krevetu napunjen perušinama


Š

Šljamba                                  priča bez veze

šutra (š meko izgovoreno) sutra

štinge                                      stepenice

škaf’ca                                    kanta

štentat’                                    gubiti vrijeme

škatulja                                   kutija

škongrljat’                              zveckati, lupkati, bučiti

šika se                                     dobro se pristaje

šiknit’                                      baciti (ljutito)

škeljka                                    kvaka, drveni zatvarač za vrata

šubeknit’                                baciti (na daleko)

šoc                                           ljubavnik

šmurat                                    gnjuriti

šporet                                     peć na drva

šuber                                      zatvarač zraka na peći za drva

štrmljekati                            pričati bez veze

šlojfit                                      pauzirati od nečeg, apstinirati, u vrijeme naše mladosti to bi

                                               značio kada se ne zabavljaš sa nikim, nemaš cure ili dečka


T

Tranda                                    hoda bez veze

Talašušnja                              nevrijeme

trontav, trusle                       debeli, nespretan

trinčit’                                     mrviti, usitnjavati

trenca                                      ribež

tvorizat’                                   otvarati i zatvarati vrata

tušnit’                                      staviti nešto, skriti negdje

tubonji                                    odzvanja

tuluman                                  glupan

teljig                                        drška, ručka

tulava                                      blesava

tukalo se                                 podudara se

trajbat                                     mješati

tutanja                                    prazno jaje

tralje                                       drvena daska sa ručkama za nositi beton


U

Učovjest                                 prikaza

ukljav’ti se                             ukočiti se

ušćav’la se                             uznojila, usmrdila, pokvarila se

utajir’ti                                   utišati (radio)

ulapa                                      jelo na brzinu

urovan                                   naprasit, zločest


V

Vurdelja                                 budalaš

Vrpa                                        hrpa


Z

zaintač’ti                                 napraviti nešto po svaku cijenu

zbajbuč’ti                                zatvoriti

zabelendžit’                            zadržati se, zagledati u nešto

zabaglavat’                             skretati pažnju na nešto drugo

zažmaknit’                              čvrsto zavezati u čvor

zakarart’                                 pogriješiti, zabrljaviti

zose                                          posebno, odvojeno

zapara (omara)                      pritisak u zraku punom vlage

zasipat’ se                               teško disati

zjakezat’ se                             glupirati se

zort                                          rešpekt

zabasat’                                   zalutati


Ž

žljepnit’                                   pasti, tresnuti o zemlju, na pod

ždrknit’                                    pojesti, popiti na brzinu

žmukljar                                  škrtac

žljevar’ti                                  ulijevati bez veze u sebe

žburnit’                                   uroniti u nešto

žicnit’                                      prevariti

žeže                                         peče, prži


 

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *